Club Privacy Statement

Datganiad Preifatrwydd / Polisi Diogelu Data

Privacy statement / Data Protection Policy

Fel clwb, rydym yn adnabod ein cyfrifoldeb i drin eich data personol yn ofalus, gan ddilyn holl ganllawiau a rheolau priodol, yn arbennig Deddf Diogelu Data 2018 a Rheolaeth Diogelu Data Cyffredinol UE (GDPR).

We, as a club, recognise our responsibility to treat your personal information with the utmost care and to comply with all relevant legislation, in particular the Data Protection Act 2018 and the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Un egwyddor o Ddeddf Diogelu Data, yw na allwn ond defnyddio unrhyw wybodaeth a gasglir at y pwrpas y cafodd ei gasglu. Mae hyn yn golygu, os ydi’r clwb yn casglu gwybodaeth fel enw a manylion cyswllt unigolion, er mwyn ymaelodi gyda’r clwb, ni ellir wedyn ddefnyddio’r manylion yma i bwrpas arall, megis cyswllt gyda noddwr clwb ar gyfer dibenion marchnata. Mae hefyd yn ofynnol i’r clwb nodi i unigolion, wrth ymaelodi, os bydd eu manylion yn cael eu trosglwyddo i sefydliad arall, megis Athletau Cymru.

One of the principles of the Data Protection Act 1998 (and the GDPR), is that we can only process data for the purpose for which it is collected. This means that if we collect a name and contact details of an individual, so that they can become a member of our club, that information simply can’t be used to allow other bodies (e.g. a club sponsor) to contact you for marketing purposes. We also need to tell people when they join our club if we are going to transfer your data, for example to an umbrella organisation (e.g. Welsh Athletics).

Dim ond elfennau angenrheidiol o’ch gwybodaeth bersonol fyddwn ni yn rhoi i gyrff neu wasanaethau eraill, a dim ond pan yn angenrheidiol, er enghraifft, corff llywodraethu’r gamp (Athletau Cymru), pan fo eu hangen i gofrestru aelodau.

We only pass the necessary elements of your personal data to other bodies or services providers, and only as necessary in order to provide you with the service on offer, e.g. the sport’s National Governing Body where there is a requirement for your membership details to be logged.

Ni fyddwn yn rhannu eich data personol, arwahan i gyrff llywodraethu ar gyfer anghenion aelodaeth, i unrhyw gorff arall allanol, heb eich caniatâd. Rydym yn hyderus bod y corff llywodraethu rydym yn delio gyda hwy, yn dilyn pob rheol fel y dylent hefyd.

We will not pass any of your personal data, other than to governing bodies for membership service, to any third party without your explicit permission. We are confident that the governing bodies with whom we work will be compliant with the law in this respect too.

Mae’r clwb yn defnyddio Google Drive i gadw cofnodion aelodaeth. Mae ganddo fesuriadau diogelwch sy’n gwarchod dogfennau pan yn cael eu storio neu rannu. Mae’n cael ei ddiweddaru yn rheolaidd a chywir.

Bydd aelodaeth yn cael ei ddiweddaru yn flynyddol, ym mis Ebrill.

The club uses Google Drive to store its membership records. It has built in security measures for the protection of files whilst in storage or in the process of being shared. It is updated regularly and accurately.

Membership will be updated yearly, in April.

Os hoffech unrhyw fanylion am y data rydym yn casglu, sut mae’n cael ei ddefnyddio, ei storio, eich hawliau statudol neu unrhyw beth arall, gallwch gysylltu gyda ni (Rhedwyrhebog@gmail.com).

If you would like more details about the data we collect, how it is used, how it is secured, your statutory rights, and more, then please contact us (Rhedwyrhebog@gmail.com).

 

 

Rhesymau pam ein bod yn casglu gwybodaeth personol:

Aelodaeth a rheolaeth clwb:

*Prosesu ffurflenni aelodaeth a thaliadau

*Cadarnhau eich aelodaeth, ail-ymaelodi, eich cadw yn hysbys o newyddion y clwb ac unrhyw weithgareddau neu fuddiannau.

*Rhannu gwybodaeth gyda aelodau’r pwyllgor, i’ch cadw yn hysbys o weithgareddau y clwb neu wahoddiad i ddigwyddiadau cymdeithasol.

*Cyhoeddi canlyniadau rasys a chystadlaethau

*Rheoli’r wefan

Hyfforddiant a mynediad cystadlaethau:

*Rhannu gwybodaeth efo hyfforddwyr clwb neu swyddogion i gynnal sesiynau hyfforddi

*Rhannu gwybodaeth efo rheolwyr tîm/capteiniaid clwb ar gyfer cystadlu mewn digwyddiadau

*Rhannu gwybodaeth efo cynghreiriau, cymdeithasau rhanbarthol a threfnwyr cystadlaethau eraill ar gyfer cofrestru

Amcanion ariannu ac adrodd

*Data anhysbys i’w rannu gyda partneriaid fel amod o grantiau

*Data anhysbys i’w ddefnyddio i fonitro tueddiadau clwb

 

Reasons we collect personal data:

Membership and club management:

*Processing of membership forms and payments

*Confirming your membership, membership renewals, and keeping you informed of club news, activities and benefits.

*Share data with committee members to provide information about club activities or invitation to social events

*Publishing of race and competition results

*Website management

Training and competition entry:

*Share data with club coaches or officials to administer training sessions

*Share data with club team managers to enter events

*Share data with leagues, county associations and other competition providers for entry in events

Funding and reporting purposes:

*Anonymised data shared with a funding partner as condition of grant funding e.g. Local Authority

*Anonymised data analysed to monitor club trends

Join Rhedwyr Hebog

If you’re looking for a dedicated running club in the North Wales area, why not give us a try? We have members from all skill levels including competitive runners, casual runners and Couch to 5K runners.

We meet on a regular basis for training and social events and you’re more than welcome to come along and say hello.

JOIN THE CLUB

Our Sponsors